top of page
קבוצת נערות

נודרת אחותי

פרויקט "נודרת אחותי" הוא פרויקט ייחודי לנערות בקדמה שמטרתו יצירת מנהיגות מקומית של נערות שחונכות את חברותיהן הצעירות בכפר ויוצרות אקלים תומך ומחזק ביניהן.

הפרויקט עוסק בהקניית אסטרטגיות להתנהגות ולהתנהלות אישית ובין-אישית, המיועדות לקבלת כלים להתמודדויות עם קבלת החלטות, שיפור תחושת היכולת בדרך לעצמאות אישית ולתמונת עתיד טובה יותר, שיפור יכולות התקשורת הבין-אישית. וכל זה באיתור, בחיזוק ובהישענות על נקודות החוזק של כל נערה ובהתבססות על מנהיגות מקומית של חונכות בוגרות את הצעירות.

אנו מודים לקרן אריה יהודה ישראל המאפשרים לפרויקט זה להתקיים:

http://www.loji.org.il/

bottom of page